تیر فولادی دارای انحنای افقی

توضیحات محصول

خلاصه محتوای پکیج آموزشی تیر فولادی دارای انحنای افقی

در این فیلم آموزشی یک تیر فولادی دارای انحنای افقی که قبلا در سال 2006 در امریکا با انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته است، در نرم افزار اجزا محدود آباکوس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای مدل سازی از المان پوسته ای و برای مدل سازی انحنای تیر از حالت Sweep استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از نمونه آزمایشگاهی و داده های موجود در مقاله با استفاده از روش جابجایی کنترل، سازه تحلیل شد.

در این پژوهش آزمایشگاهی 4 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است که در این فیلم آموزشی مدل S2 در نرم افزار اجزا محدود آباکوس صحت سنجی شد.

یکی از مهم ترین بخش های آموزشی این پکیج، آموزش نحوه ساخت منحنی تنش کرنش تنها با داشتن مقادیر تنش و کرنش در حالت تسلیم و نهایی می باشد که متریال در این فیلم آموزشی صحت سنجی شده است

دانلود مقاله مربوط به آموزش مدل سازی و تحلیل تیر فولادی دارای انحنای افقی


مقدمه

تحقيقات وسيعي به صورت تئوري، آزمايشگاهي و عددي در زمينه ي رفتارسنجي تير فولادی دارای انحنای افقی و شبكه هاي خميده ي افقي فولادي انجام گرفته است. با استفاده از روش اجزاي محدود، ماتريس هاي سختي مربوط به خمش، پيچش، پيچش واگنر (تابيدگي) و برش ثانويه ي تابيدگي براي يك جزء دارای انحنا كه در تحليل تيرها و شبكه هاي خميده ي افقي كاربرد دارد، ارائه شده است.

تير فولادی دارای انحنای افقی در ساختمان پل هاي قوسي، تقاطع هاي غير همسطح و صنايع كشتيراني و هوا – فضا كاربرد دارند. از مقاطع جدار نازك بـاز و بسته به منظور بهينه كردن وزن و حجم اين سازه ها با حفظ مقاومت معين استفاده مي شود. ويژگي هندسي تيرهاي قوسي سبب مي شود كه هنگـام اعمـال بارهاي ثقلي، زير اثر لنگر پيچشي قابل ملاحظه اي قرار گرفته و تغييرشكلها و تابيدگي زيادي در مقاطع آنها بوجود آيد. براي توزيع لنگـر پيچـشي بـين اعضاي شبكه و كاهش تغييرشكل تابيدگي، از ديافراگم ها و قابهاي عرضي استفاده می شود. برخي از آيين نامه هاي طراحي سازه هاي فـولادي نيـز دستورالعمل هايي براي طراحي اين گونه تيرها تدوين كرده اند.


چکیده مقاله

This paper presents the results of finite element analysis (FEA) studies of four curved steel I-girder shear components tested experimentally in previous research, as well as parametric extensions of these tests.

These studies focus on the influence of horizontal curvature on the maximum strength of transversely stiffened members with web slenderness D/tw approximately equal to the largest value permitted in AASHTO, and with panel aspect ratios of do/D = 1.5 and 3.0.

These ratios are larger than previously considered in experimental tests of curved I-girders with similar or larger slenderness. The girders studied have subtended angles between their bracing locations of Lb/R = 0.05 and 0.10, and web panel do/R values ranging from 0.03 to 0.10. The FEA models incorporate the measured material stress–strain relationships and section dimensions from the physical tests, detailed modeling of the test boundary conditions, residual stresses due to flame cutting and welding, and initial geometric imperfections in the form of buckling mode shapes.

The load transfer mechanisms of the test girders are investigated via elastic buckling and full nonlinear analyses. The parametric studies are performed to investigate the effects of residual stresses and geometric imperfections, the behavior of equivalent straight girders, and the influence of reduced flange size on the peak shear capacity and moment–shear interaction.


 مقایسه نتایج

در شکل های زیر به ترتیب مدل آزمایشگاهی، توزیع تنش و توزیع کرنش پلاستیک در مدل اجزا محدود و مقایسه نتایج نشان داده شده است. با توجه به مقایسه نتایج می توان دریافت که نتایج از همگرایی بسیار خوبی برخوردار است.

نمونه آزمایشگاهی تیر فولادی دارای انحنای افقی

نمونه آزمایشگاهی تیر فولادی دارای انحنای افقی

توزیع تنش و توزیع کرنش پلاستیک معادل در مدل اجزا محدود تیر فولادی دارای انحنای افقی

توزیع تنش و توزیع کرنش پلاستیک معادل در مدل اجزا محدود تیر فولادی دارای انحنای افقی

مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با نتایج حاصل از تیر فولادی دارای انحنای افقی

مقایسه نتایج مدل اجزا محدود با نتایج حاصل از تیر فولادی دارای انحنای افقی


 

آنچه در این پکج آموزشی مشاهده خواهید کرد:

 • نحوه استخراج دیتا از مقالات مرجع.
 • آموزش نحوه مدل سازی تیر فولادی دارای انحنای افقی در آباکوس.
 • آموزش صفر تا صد نحوه محاسبه و بدست آوردن منحنی تنش کرنش بر اساس روابط تئوری موجود.
 • آموزش نحوه ایجاد شرایط مرزی و اعمال بار
 • آموزش معرفی حلگر و مش بندی صحیح سازه
 • آشنایی با نحوه معرفی خروجی ها و نحوه مشاهده خروجی ها و پارامترهای مربوط به تحلیل
 • مقایسه نتایج حاصل از مدل اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی

این فیلم آموزشی با فرض این که کاربر با نرم افزار آباکوس آشنایی ندارد تهیه شده است و صفر تا صد پارامترهای لازم و ضروری جهت رسیدن به نتایج حاصل از نمونه آزمایشگاهی توضیح کامل داده شده است.


محتوای پکیج آموزشی

 • فیلم آموزشی از لحظه مطالعه اولیه مقاله تا هنگام مقایسه نتایج
 • فایل آباکوس با ورژن 6.14.1
 • فایل اکسل نحوه محاسبه طول کمان و طول وتر جهت ترسیم انحنا
 • فایل اکسل مشخصات مصالح
 • فایل اکسل فرمول بندی شده جهت تهیه منحنی تنش کرنش تمامی مصالح فولادی
 • فایل اکسل مقایسه نتایج
 • فایل مقالات مرجع

 

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود آباکوس 2018


 

 || انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید