مهندسی بیوژئوتکنیک

توضیحات محصول

مهندسی بیوژئوتکنیک ارتباط مستقیمی با بیوتکنولوژی و مهندسی ژئوتکنیک دارد که رشته های مختلف علمی در سیستم های اصلاح بیولوژیکی خاک دخیل هستند. در اصلاح بیولوژیک خاک، سازگاری هندسی ساختار خاک (اندازه ذرات و حفره بندی) و اندازه میکروارگانیسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تکنیک های میکروسکپی نشان می دهند که کاهش فضای حفره ای خاک بر اثر اصلاح بیولوژیک به میزان تراکم خاک وابسته است.

تهیه شده توسط : دکتر قاسم حبیب آگهی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی عمران 

مهندسی بیوژئوتکنیک

مهندسی بیوژئوتکنیک

فهرست مطالب

  • مقدمه
  • مکانیزم ها
  • رسوب میکروبی کلسیت (MICP)
  • مروری بر کارهای انجام گرفته در سطح دنیا
  • نمونه هایی از کارهای انجام گرفته در دانشگاه شیراز
  • نتیجه گیری

تعداد اسلاید: 61

رویکردهای نوین در مهندسی پی 1

More Information

نظری بدهید