LYS STEEL PLATE SHEAR WALL

توضیحات محصول

چکیده

در این فیلم آموزشی شما با نحوه مدل سازی و تحلیل هیسترزیس دیوار برشی فولادی دارای بازشو با مصالح با تنش تسلیم پایین (LYS) دارای بازشو آشنا خواهید شد. این فیلم آموزشی بر اساس مدل آزمایشگاهی سه مقاله زیر انجام شده است.


Testing Of Special LYS Steel Plate Shear Walls

Special Perforated Steel Plate Shear Walls with Reduced Beam Section Anchor Beams. I: Experimental Investigation

Special Perforated Steel Plate Shear Walls with Reduced Beam Section Anchor Beams. II: Analysis and Design Recommendations


مقدمه

این سه مقاله در واقع پژوهش های انجام شده توسط برونو و همکارانش از سال 2004 تا 2009 بر روی سه نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی است. در این سه نمونه متریال پانل فولادی از مصالح با تنش تسلیم پایین استفاده شده است که نمونه اول بدون بازشو است. نمونه دوم (نمونه CR) که در این فیلم آموزشی صحت سنجی شده است دارای 2 بازشو در گوشه های بالایی پانل فولادی است و در نمونه سوم از پانل فولادی سوراخ دار استفاده شده است.

دیوار برشی فولادی دارای بازشو

دیوار برشی فولادی دارای بازشو


آنچه شما در این فیلم آموزشی دیوار برشی فولادی دارای بازشو خواهید دید..

 • مروری بر مقالات
 • آموزش مدل سازی المان های دیوار برشی فولادی دارای بازشو
 • آموزش ایجاد بازشو و ورق سخت کننده لبه بازشو
 • آموزش مدل سازی تیر های RBS
 • آموزش تعریف متریال المان های مختلف و اختصاص مصالح
 • آموزش سرهم بندی سیستم دیوار برشی فولادی
 • آموزش شبیه سازی اتصال ستون به پایه
 • آموزش نحوه اعمال شرایط مرزی 
 • آموزش تحلیل کمانش قبل از تحلیل هیسترزیس
 • آموزش مش بندی المانهای دیوار برشی فولادی
 • آموزش نحوه استفاده از خروجی تحلیل کمانش برای تحلیل هیسترزیس
 • آموزش نحوه اعمال بار چرخه ای به مدل
 • آموزش تعریف خروجی های مد نظر
 • آموزش نحوه خروجی گرفتن در انتهای تحلیل از دیوار برشی فولادی دارای بازشو
 • مقایسه نتایج مدل با نمونه آزمایشگاهی و درصد اختلاف

 


پس از پرداخت شما 3 فیلم آموزشی و یک فایل شامل فایل آباکوس و اکسل های مصالح مورد استفاده و مقایسه نتایج دانلود خواهید کرد.


جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

تحلیل تاریخچه زمانی دیوار برشی فولادی در آباکوس 6.14.1

آموزش طراحی اولیه دیوار برشی فولادی 1

دیوار برشی فولادی سخت شده دارای بازشو (آباکوس 6.14.1) 1

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید