Progressive collapse behavior of joints in steel moment frames involving reduced beam section

توضیحات محصول

اتصال تیر به ستون RBS

تا قبل از وقوع زلزله 1994 نورثریج (Northridge) تصور بر این بود که استفاده از قابهای خمشی ویژه و اتصال تیر به ستون با جوش کامل، در صورت رعایت اصول فنی در طرح و اجرای سازه های فولادی، باعث آن میشد که این سازهها در زلزله عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهند. استفاده گسترده از این سیستم به این دلیل بود که تصور میشد که این نوع اتصالات ظرفیت تغییر شکل پلاستیک بالایی دارند، اما وقوع زلزله های نورثریج آمریکا و کوبه (Kobe) ژاپن سبب گردید تا بسیاری از اتصالات گیردار تیر به ستون، شکست ترد را تجربه کنند. پس از وقوع این زمین لرزه ها، پژوهشهای آزمایشگاهی گسترده ای به منظور مقاوم سازی و افزایش شکلپذیری اتصالات انجام شد و تعداد زیادی از اتصالات اصلاح شده، پیشنهاد گردید. اتصال تیر به ستون RBS یکی از اتصالات نوین فولادی می باشد که منظور کنترل محل تشکیل مفاصل پلاستیک مطرح شده است.

چکیده

در این فیلم آموزشی جهت آموزش مدل سازی و تحلیل اتصال تیر به ستون RBS از پژوهش آزمایشگاهی انجام شده توسط  Canwen Chen و همکاران در سال 2020 در ژاپن استفاده شد. در این فیلم آموزشی نمونه WUF-W-RBS-50-170-23 با استفاده از المان Solid مدل سازی و تحلیل شد که در شکل زیر نشان داده شده است.

در این فیلم آموزشی از آسیب فولاد در مشخصات مصالح تیر استفاده شد که پس از رسیدن تنش ها به مقدار نهایی، پارگی در تیر رخ داده است. در ادامه تصاویر مدل اجزاء محدود نشان داده شده است.

دانلود مقاله

Progressive collapse behavior of joints in steel moment frames involving reduced beam section

Progressive collapse behavior of joints in steel moment frames involving reduced beam section

مش بندی مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS

مش بندی مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون RBS

توزیع تنش در مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون RBS

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون RBS با نمونه آزمایشگاهی

مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود آباکوس اتصال تیر به ستون فولادی RBS با نمونه آزمایشگاهی

آنچه در این فیلم آموزشی مشاهده خواهید کرد

 • آموزش نحوه استخراج دیتا از مقالات مرتبط
 • آموزش نحوه مدل سازی المان ها در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس
 • آموزش نحوه معرفی مشخصات مصالح و آسیبهای فولاد
 • آموزش نحوه اتصال تیر به ستون با استفاده از قید های موجود در آباکوس
 • آموزش نحوه برش تیر در ناحیه RBS
 • آموزش تعریف خروجی های مورد نیاز و انتخاب حلگر مناسب جهت تحلیل مدل
 • آموزش پارتیش بندی صحیح و مش بندی مدل اجزاء محدود
 • آموزش نحوه خروجی گرفتن از آباکوس و مشاهده خروجی های تعریف شده در ماژول Step
 • مقایسه نتایج مدل اجزاء محدود با نمونه آزمایشگاهی

محتوای پکیج آموزشی

 • فیلم آموزشی از صفر تا صد مدل سازی، تحلیل و مقایسه نتایج
 • فایل آباکوس مدل اجزاء محدود
 • فایل اکسل مشخصات مصالح
 • فایل اکسل مقایسه نتایج

جهت مشاوره، آموزش و انجام پروژه با شماره زیر تماس بگیرید. 

 09190217367 – حسین حجتی دانشجوی دکتری  سازه

More Information

دانلود نرم افزار آباکوس

 

|| انتشار این پکیج و قرار دادن آن در اختیار دیگران غیر قانونی و شرعاً حرام می باشد ||

نظری بدهید